برنامه آموزشی
 

انتخاب واحد ورودی بهمن 94

·         تمامی معرفت جویان خواهر و برادر بایستی بر اساس برنامه درسی ارائه شده انتخاب واحد نمایند.

·         انتخاب واحد برای معرفت جویانی که دارای کد معرفت جویی هستند امکان پذیر است.

·         این کد برای آن دسته از عزیزانی که دارای نقص مدارک هستند تعریف نشده است بنابراین بایستی هرچه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.

 

برنامه درسی   ترم تحصیلی زمستان 94

ترم تحصیلی

 

 

ساعت

ترم 1

ترم 3 و 5

خواهران

ترم 6

برادران

 

خواهران

برادران

9:20 8:00

 

متون حدیث 1 (رایگان)

10:50 9:30

تفسیر 1

 (فاطمی)

فقه 1

(قدرتی)

فقه 2

(بیرانوند)

کلام 5

(سبزی)

12:20 11:00

فقه 1

(قدرتی)

انسان شناسی (حسینی)

رسالت الهی 2 (فاطمی)

کلام 6

(سبزی)

14:50 13:30

انسان شناسی

(حسینی)

تفسیر1

(فاطمی)

کلام 4

(سبزی)

متون حدیثی 2

(فاضلی)

به صورت فشرده

نظام سیاسی در اسلام

 (مهدوی خواه)

نظام سیاسی در اسلام

(مهدوی خواه)

نظام سیاسی در اسلام

(مهدوی خواه)

-

 

 

جهت ورود به سامانه انتخاب واحد اینجا کلیک کنید.

www.sm.hodat.ir